Algemene Verkoopvoorwaarden en Bijzondere reserveringsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn conform aan de bepalingen van het decreet n° 94-490 van 15 juni 1994 op grond van het artikel 31 van de wet nr. 92-645 van 13 juli 1992, die de voorwaarden vaststelt voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of arrangementen. Om te voldoen aan de wettelijke eisen, reproduceren we de artikelen 95 tot 103 van dit besluit.

Art. 95 - Onder voorbehoud van de uitsluitingen in de tweede paragraaf (a en b) van artikel 14 van de wet van 13 juli 1992, moet bij de verkoop van reizen of arrangementen documenten worden overgedragen die voldoen aan de regels die in dit artikel zijn omschreven.
In geval van verkoop van vliegtickets, of tickets op lijndiensten zonder diensten die zijn verbonden aan deze vervoerswijze, levert de verkoper aan de koper een of meerdere tickets voor het gehele traject, uitgegeven door de vervoerder of onder zijn verantwoordelijkheid.  In het geval van een transport op aanvraag moet de naam en het adres van de transportondernemer voor wiens rekening de tickets worden uitgegeven worden vermeld.
Afzonderlijke facturering van diverse onderdelen van een arrangement onttrekt de verkoper niet aan zijn verplichtingen die in dit artikel staan omschreven.

Art. Art. 96 - Voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomsten op basis van een schriftelijk document met zijn naam, adres en vermelding van administratieve vergunning, moet de verkoper de informatie leveren over prijzen, data en andere elementen betreffende de dienstverleningen tijdens het verblijf zoals:
1. de bestemming, de middelen, de kenmerken en vervoerscategorieën die worden gebruikt;
2. De accommodatie, zijn ligging, zijn niveau aan comfort en zijn belangrijkste kenmerken, homologatie en toeristische klassering overeenstemmend de wetgeving of de gewoontes van het vakantieland;
3. De geleverde maaltijden;
4. De routebeschrijving als het om een rondreis gaat;
5. De administratieve en sanitaire formaliteiten die moeten worden volbracht wanneer men de grens overgaat, en de tijd dat dit in beslag kan nemen;
6. De bezoeken, excursies en andere diensten die bij het arrangement zijn inbegrepen, of beschikbaar met een toeslag;
7. Het minimale- en maximale aantal personen van de groep om de reis of het verblijf door te kunnen laten gaan. Als het doorgaan van de reis of van het verblijf afhangt van een minimaal aantal deelnemers moet de consument op de hoogte worden gesteld in het geval van het annuleren van de reis of het verblijf; deze datum mag niet later dan 21 dagen voor het vertrek zijn;
8. Het bedrag of het percentage van de aanbetaling bij het afsluiten van het contract, evenals de data van de afbetaling;
9. De voorwaarden van prijsherziening zoals voorzien in het contract, en in overeenstemming met artikel 100 van dit decreet;
10. De contractuele annuleringsvoorwaarden;
11. De annuleringsvoorwaarden volgens de artikelen 101, 102 en 103;
12. De details van de gedekte risico's en het bedrag van de dekkingen die vallen onder de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van de professionele wettelijke aansprakelijkheid van de reisbureaus en de aansprakelijkheid van de verenigingen en non-profit organisaties en de plaatselijke toeristische organisaties dragen;
13. De informatie betreffende het vrijwillig afsluiten van een verzekering die de gevolgen van annuleringsgevallen dekken, of een verzekering die bepaalde bijzondere risico's dekt, zoals de repatriëringskosten na een ongeluk of bij ziekte.

Art. 97 - De informatie, die van tevoren aan de consument is gegeven, verbindt de verkoper; tenzij de verkoper uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden om bepaalde elementen te wijzigen. De verkoper moet in dit geval duidelijk aangeven in welke mate deze veranderingen kunnen optreden en welke elementen.
In ieder geval moeten de aangebrachte informatiewijzigingen schriftelijk vooraf, en voordat de overeenkomst wordt gesloten, aan de consument worden meegedeeld.

Art. 98 - De schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de koper dient in tweevoud te worden opgesteld, en door beide partijen te worden ondertekend. De koper krijgt vervolgens één exemplaar overhandigd. Deze moet de volgende clausules bevatten:
1. De naam en het adres van de verkoper, diens garant en verzekeraar evenals de naam en het adres van de organisator;
2. De bestemming(en) van de reis, en in het geval van een verblijf in delen, de verschillende periodes met data;
3. de middelen, de kenmerken en vervoerscategorieën die worden gebruikt, de data, tijden en plaatsen van vertrek- en terugkomst;
4. De accommodatie, zijn ligging, zijn niveau aan comfort en zijn belangrijkste kenmerken, de toeristische klassering overeenstemmend de wetgeving of de gewoontes van het vakantieland;
5. Het aantal verzorgde maaltijden;
6. De routebeschrijving als het om een rondreis gaat;
7. De uitstapjes, excursies of andere dienstverleningen die bij de prijs van de reis of arrangement zijn inbegrepen;
8. De totale prijs van de gefactureerde diensten, de vermelding van iedere eventuele herziening van deze factuur, overeenkomstig de bepalingen van artikel 100 hieronder;
9. De vermelding, mocht dit van toepassing zijn, van belastingen of vergoedingen voor bepaalde diensten, zoals luchthavenbelasting, toeristenbelasting als ze niet zijn inbegrepen bij de prijs van de geleverde dienst of diensten;
10. De betalings- termijnen en voorwaarden; in elk geval kan de laatste betaling van de koper niet minder zijn dan 30% van de totale kosten van de reis of van het arrangement, en dient te geschieden bij aflevering van de reisdocumenten voor de reis of het arrangement;
11. De specifieke voorwaarden aangevraagd door de koper, en geaccepteerd door de verkoper;
12. De wijze waarop de koper een klacht kan indienen bij de verkoper voor niet- of slecht uitvoeren van de overeenkomst. Deze klacht moet zo spoedig mogelijk per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de verkoper moet worden gestuurd; en eventueel schriftelijk aan de reisorganisator en de aanbieder van de betrokken diensten moet worden gesignaleerd;
13. De uiterste datum voor het informeren van de koper in geval van annulering van de reis of het arrangement door de verkoper, in het geval dat de reis of het verblijf is gekoppeld aan een minimaal aantal deelnemers, in overeenkomst met de bepalingen van nr. 7 in artikel 96 hierboven;
14. De contractuele annuleringsvoorwaarden;
15. De annuleringsvoorwaarden zoals uiteengezet in de hier volgende artikelen 101, 102 en 103;
16. De details met betrekking tot de gedekte risico's en het bedrag van de dekking die vallen onder de verzekeringsovereenkomst, die de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid van de verkoper bedragen.
17. Informatie betreffende de verzekeringspolis, die de gevolgen dekt van bepaalde annuleringsgevallen, afgesloten door de koper (polis nr. en de naam van de verzekeraar) en die met betrekking tot het hulpverleningscontract dat bepaalde bijzondere risico's dekt, waaronder de kosten van de repatriëring in geval van een ongeluk of ziekte. In dit geval dient de verkoper een document aan de koper te overhandigen, dat op zijn minst de gedekte en niet-gedekte risico's nader omschrijft;
18. De uiterste datum voor het informeren van de verkoper in geval van overdracht van het contract door de koper;
19. de toezegging om de koper ten minste 10 dagen voor de geplande vertrekdatum schriftelijk te voorzien van de volgende gegevens:
a) naam, adres en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de verkoper, of bij gebrek daarvan, de namen, adressen en telefoonnummers van de lokale organisaties die de consument kunnen helpen in geval van moeilijkheden of, bij gebrek daarvan, het noodnummer om in contact te komen met de verkoper; 
b) voor reizen en arrangementen van minderjarigen in het buitenland, een telefoonnummer en een adres voor een direct contact met het kind of de verantwoordelijke persoon op de plaats van het verblijf.

Art. 99 - De koper mag zijn contract overdragen aan een overnemer die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij voor de reis of arrangement, zolang het contract nog geen effect heeft.
Behalve gunstigere voorwaarde voor de overdrager, moet deze de verkoper van zijn beslissing op de hoogte brengen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, uiterlijk 7 dagen voor het begin van de reis. Als het een cruise betreft, wordt deze periode verlengd tot 15 dagen.
Deze overdracht is in geen geval onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de verkoper.

Art. 100 - Wanneer het contract een uitdrukkelijke mogelijkheid bevat tot prijsherziening, binnen de in artikel 19 van de wet van 13 juli 1992 vastgestelde grenzen, moet het de precieze wijze van berekening noemen, zowel omhoog als omlaag, van de veranderingen in de prijzen, vooral het bedrag van de transportkosten en bijbehorende toeslagen, de valuta die de prijs van de reis of het verblijf kunnen beïnvloeden, de koers van het aandeel, waarbij de variatie van toepassing is, de koers van de valuta die wordt aangehouden als referentie bij het vaststellen van de prijs, en vermeldt staat in het contract.

Art. 101 - Wanneer nog voor de vertrekdatum van de koper, de verkoper wordt gedwongen om een verandering in een van de essentiële elementen van het contract aan te brengen, zoals een aanzienlijke stijging van de prijs, kan de koper, zonder afbreuk te doen aan een beroep tot schadevergoeding voor eventuele geleden schade, en na te zijn geïnformeerd door de verkoper per aangetekend brief met ontvangstbewijs:
- het contract opzeggen, en onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen verkrijgen zonder boete;
- of de wijziging of het door de verkoper voorgestelde bod als vervanging van de reis accepteren; een aanhangsel van het contract met vermelding van de aangebrachte wijzigingen wordt vervolgens ondertekend door beide partijen; elke prijsverlaging wordt in mindering gebracht op het eventueel resterende verschuldigde bedrag van de koper en, als de betaling die reeds door de laatstgenoemde hoger is dan de prijs van de gewijzigde dienst, moet het verschil aan hem worden terugbetaald voor zijn vertrekdatum.

Art. 102 - In het geval dat, zoals vastgesteld in artikel 21 van de wet van 13 juli 1992, de verkoper de reis of het verblijf annuleert nog voor de vertrekdatum van de koper, moet hij de koper informeren per aangetekende brief met ontvangstbewijs; de koper, zonder afbreuk te doen aan een beroep tot vergoeding van eventueel geleden schade, verkrijgt van de verkoper onmiddellijke terugbetaling zonder boete, van de betaalde bedragen; de koper ontvangt, in dit geval, een vergoeding die op zijn minst gelijk is aan de boete die hij schuldig zou zijn als hij zelf geannuleerd had op dat moment. 
De bepalingen van dit artikel mogen in geen geval de sluiting belemmeren van een minnelijke schikking voor de aanvaarding door de koper van een vervangende reis of vakantie aangeboden door de verkoper.

Art. 103 - Wanneer na het vertrek van de koper, de verkoper niet in staat is om een groot deel van de diensten te leveren in het kader van de overeenkomst die een aanzienlijk percentage van de door de koper betaalde prijs vertegenwoordigen, moet de verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen nemen, zonder afbreuk te doen aan een beroep tot vergoeding van de eventuele geleden schade:
- of diensten aanbieden om de geplande diensten te vervangen, en alle eventuele extra kosten op zich te nemen en, indien de door de koper aanvaarde diensten van mindere kwaliteit zijn, moet de verkoper hem het prijsverschil terug te betalen, bij zijn terugkeer;
- Als hij geen vervangende diensten kan aanbieden, of deze zijn om geldige redenen geweigerd door de koper, moet hij de ticketkosten op zich nemen, op dat de koper onder gelijkwaardige omstandigheden terug naar huis kan, of naar iedere andere locatie zoals overeengekomen tussen beiden partijen.
 

 

Bijzondere reserveringsvoorwaarden in overeenstemming artikelen 95 tot 103 van decreet nr. 94-490 van 15 juni 1994

1 Informatie: 
Dit document geldt als voorafgaand aanbod, en valt onder de bovenstaande algemene voorwaarden die het VVV-kantoor, Bergerac-Sud Dordogne zal respecteren. Niettemin door de aard van de dienstverleningen is het vanzelfsprekend dat deze aan wijzigingen onderhevig zijn. In overeenstemming met artikel 97 van de hier bovenstaande algemene voorwaarden, moet de cliënt schriftelijk en voor afsluiting van het contract door het VVV-kantoor, Bergerac-Sud Dordogne geïnformeerd worden.

2 Verantwoordelijkheid: Het VVV kantoor Bergerac - Sud Dordogne is verantwoordelijk in de zin van artikel 23 van de wet van 13 juli 1992, waarin uiteengezet: " Ieder fysiek of moraal persoon die gebruikt maakt van de acties zoals uiteengezet onder het 1ste artikel, draagt de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van de koper betreffende de gedegen  uitvoering van de verplichtingen die uit dit contract voortvloeien, of deze verplichtingen nu zelf op zich neemt of door andere dienstverleners laat uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om stappen tegen hen te ondernemen. Ze kan niettemin niet of slecht gedeeltelijk aansprakelijk gesteld worden wanneer ze kan bewijzen dat het niet naleven van het contract te wijten is aan de koper, of aan een onvoorziene en onontkoombare feit, of door derden bij het verlenen van de diensten voorzien in het contract, of door onmacht. 
Het VVV-kantoor Bergerac - Sud Dordogne kan verder niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de cliënten tijdens hun verblijf; de verantwoordelijkheid voor het kapot of beschadigd materiaal zal aan ze in rekening gebracht worden door de betreffende dienstverleners.

3 Boekingen: ieder optie, telefonisch of schriftelijk, wordt door het VVV-kantoor Bergerac Sud-Dordogne slechts beschouwd als interesse voor één van zijn producten. Deze worden niet als reservering beschouwd. Een reservering is bevestigd wanneer een aanbetaling van 25 % van de volledige verblijfskosten gestort is + €16 dossierkosten (voor dagtrips en arrangementen) en wanneer het door de cliënt getekende contract voor de aangegeven datum naar de afdeling boekingen is teruggestuurd.

4 Betaling van kosten: de client is formeel verplicht aan het VVV-kantoor Bergerac Sud-Dordogne om, bij ontvangst van de factuur, het resterende bedrag van de dienstverlening uiterlijk tien dagen voor de aanvang van de dienstverlening (excursie, arrangement) te voldoen, onder voorbehoud van artikel 98, alinea 10, alsmede betreffende de arrangementen, de namenlijst van de groepsleden en de kamerverdeling.
De cliënt die op de overeengekomen datum nog niet afbetaald heeft, wordt verondersteld zijn verblijf geannuleerd te hebben. Vanaf dat moment is de dienstverlening opnieuw beschikbaar, en is er geen recht op terugbetaling.
Binnen 5 dagen voor aanvang van de dienstverleningen wordt de factuur naar de cliënt verstuurd, en kan niet meer gewijzigd worden. Bij annulering van personen in de groep is geen terugbetaling mogelijk.
 
5 Late inschrijving: bij inschrijving van minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf zijn bij reservering de betaling van alle verblijfskosten vereist.

6 Voucher: bij ontvangst van de volledige betaling van het verblijf, zal het VVV-kantoor Bergerac-Sud Dordogne de cliënt een voucher opsturen, die hij aan de betreffende dienstverlening moet geven. 

7 Aankomst en vertrek: De cliënt moet zich melden op de dag zoals aangegeven op de voucher(s). Bij een verlate, uitgestelde aankomst, of verhindering op het laatste moment moet de cliënt het VVV- kantoor Bergerac Sud-Dordogne of de dienstverleners direct op de hoogte stellen, via de contactgegevens op de voucher. De gereserveerde dienstverleningen die niet gebruikt zijn doordat de cliënt te laat was moeten evengoed betaald worden, en geven geen recht op terugbetaling. Op de dag van vertrek moet de cliënt de kamer uiterlijk 12 uur verlaten hebben.

8 Annulering door de cliënt: de cliënt moet iedere annulering zo snel mogelijk doorgeven aan het VVV-kantoor Bergerac Sud-Dordogne, en bevestigen door aangetekende brief met ontvangstbewijs. De definitieve annulering zal worden gebaseerd op de datum die op dat document staat. Bij annulering door de cliënt, zal het VVV-kantoor Bergerac Sud-Dordogne de volgende bedragen inhouden: 

-Meer dan 30 dagen voor aanvang van de dienstverleningen: 10% van de volledige kosten voor de dienstverlening.
-Tussen 30ste en 21ste dag: 30% van de volledige kosten voor de dienstverlening.
-Tussen 20ste en 8ste dag: 50% van de volledige kosten.
-Tussen 7de en 5de dag: 75% van de volledige kosten.
-Minder dan 5 dagen, of wanneer de cliënt zich niet meldt op de dag zelf: 100% van de kosten voor de dienstverlening.
NB: Wanneer de cliënt zelf besluit geen gebruik te maken van één of meerdere onderdelen van de dienstverlening, heeft hij geen enkele recht op vergoeding, van welke aard dan ook.

9 Wijziging door de reserveringsafdeling van een belangrijk onderdeel van het contract: zie artikel 101 van de bovenstaande algemene voorwaarden.

10 Annulering door de verkoper: zie artikel 102 van de bovenstaande algemene voorwaarden. 

11 Wanneer de verkoper de in het contract vastgelegde dienstverleningen niet kan leveren: zie artikel 103 van de bovenstaande algemene voorwaarden.

12 Klachten: Alle klachten met betrekking tot het niet, of niet naar behoren uitvoeren van het contract moeten zo snel mogelijk gestuurd worden naar het VVV-kantoor waar gereserveerd is, via aangetekende brief met ontvangstbewijs.

13 Verzekering Professionele wettelijke aansprakelijkheid: het VVV-kantoor is verzekerd bij GAN Nr. 971371739: 2, rue Pillet-Will 75009 Parijs (Frankrijk), voor rampen, lichamelijk letsel of materiële, immateriële schade, om de gevolgen te dekken van zijn Professionele wettelijke aansprakelijkheid.
VVV-kantoor Bergerac - Sud Dordogne
Rechtsvorm: Vereniging wet 1901
SIRET-registratie nr.: 385 247 135 000 10
Plaatselijke toeristische instantie, toegestaan door Atout France: IM 024110007
Financiële waarborg: Groupama Crédit-Assurance: €30000
Hoofdkantoor: 97, rue Neuve d'Argenson - 24100 BERGERAC (Frankrijk)
Telefoon: +33 (0) 5 53 57 03 11
Fax: +33 (0) 5 53 61 11 04
E-mail: contact@bergerac-tourisme.com
Bankrekening: CCSO BERGERAC
10638 - 00241 - 02415402180 - 86
In overeenstemming met de Franse "wet bescherming persoonsgegevens ", zijn alle gegevens van het reserveringsdossier verplicht op naam. Het recht op toegang en rectificatie kan uitgeoefend worden bij de reserveringsdienst. Deze informatie kunnen gebruikt worden voor commerciële overdracht, tenzij de betrokkende zich hier expliciet tegen verzet.